Al migdia, eduquem!

Al migdia eduquem

Els infants i els joves aprenen en tots els seus espais, en els diferents àmbits de la seva vida. Aquest és un dels eixos clau de l’Educació 360.  Salt va ser, el 2018, una de les onze poblacions de Catalunya escollides per realitzar-hi un pla pilot per desenvolupar aquest projecte, que pretén posar fi a la dicotomia de l’aprenentatge de dins i de fora de l’aula. A la vila de Salt, el pla pilot s’ha focalitzat en dos àmbits que ja existien, amb l’objectiu d’implantar-los en clau 360. Un dels espais triats per enfortir els lligams entre les hores lectives i les no lectives va ser l’estona del menjador escolar. I, en segon lloc, el Juguem: un programa de l’Ajuntament que està molt consolidat i que ofereix activitats extraescolars de lleure educatiu als nens i nenes i als joves del municipi.

El projecte Espai Migdia fomenta els aspectes educatius dins la franja horària del migdia a les escoles de Salt, que l’horari de menjador sigui també un espai educatiu dins l’escola. Impulsat des del Grup de Treball Educació 360, es treballa de forma coordinada amb l’empresa de càtering, les direccions de l’escola i la participació dels propis nens i nenes en el desenvolupament del projecte.  Funciona a través d’un protocol marc que estableix la coordinació entre equip directiu-docent del centre i l’equip del temps migdia, així com un protocol de funcionament de les activitats que es desenvolupen amb la participació dels infants.

Àmbits d’actuació i coordinació:

 1. Coherència del Projecte pedagògic del Temps del Migdia amb el Projecte Educatiu del Centre

L’estona que els infants passen al menjador és un terç de la seva jornada escolar i per tant, és imprescindible que el projecte educatiu del centre pugui tenir continuïtat durant el menjador escolar. El Temps Educatiu del Migdia ha d’estar integrat al Projecte Educatiu del Centre, afavorint la integració del temps lectiu amb el no lectiu i un model d’educació a temps complet.

 1. Ràtios adequades

Les ràtios han d’estar adaptades a l’edat i les necessitats educatives.

 1. Equip educatiu en formació contínua

Els monitors i monitores reben formacions periòdiques per enriquir els seus coneixements i aprofundir en tècniques educatives específiques, en funció de les seves necessitats formatives. Per això és molt important que el servei de menjador ofereixi un pla de formació anual als monitors/es.

 1. Foment de l’autonomia de l’infant

L’infant ha de ser el protagonista i l’educador/a passa a ser una persona que facilita i acompanya en el procés d’aprenentatge d’hàbits socials i alimentaris.

L’autonomia es pot afavorir de diverses maneres: quan se serveixen el plat de manera autònoma, quan poden decidir la quantitat de menjar que necessiten, quan assumeixen responsabilitats, quan poden participar a la preparació de les activitats i prendre decisions…

 1. Foment de la participació de l’infant

S’afavoreix la participació activa dels infants en la planificació i l’organització de les activitats. S’articula un consell d’infants i mecanismes com assemblees, bústies de suggeriments, cartelleres, comissions de menjador, avaluacions continuades, etc., i les propostes s’apliquen tant a l’estona de l’àpat com a l’estona de lleure.

 1. Foment de la igualtat de gènere, la convivència i el respecte

Durant el temps educatiu del migdia es treballen aspectes relacionats amb la igualtat de gènere i la coeducació, evitant els estereotips, la discriminació i s’afavoreix la convivència entre els infants, estimulant la resolució pacífica i dialogada dels conflictes i fent prevenció de l’assetjament o bullying.

 1. Foment del lleure inclusiu

Els infants amb diversitat funcional han de poder gaudir d’un temps del migdia inclusiu, amb activitats adaptades i monitors/es especialitzats si fan falta.

 1. Els infants i l’equip de monitors i monitores valoren

L’avaluació del servei ens permet decidir les estratègies a seguir per tal d’adequar el temps del migdia, per aquest motiu impliquem a tots els agents que intervenen.

Els infants fan una avaluació diària, assemblea un cop al mes, consell d’infants i autoavaluació i l’equip de monitors/es fa valoració diària amb els infants de P-3 i trimestral amb la resta de cicles.

Avaluació continua dels infants i comunicació amb tots els agents que intervenen en el centre educatiu: tècnic de seguiment, coordinador del servei, escola, família… partint de l’estat inicial dels infants i valorant els progressos individuals.

 1. Comunicació amb les famílies

Les famílies disposen d’un horari d’atenció individualitzada i directa amb la coordinació del servei de menjador a la mateixa escola, se’ls facilita un telèfon o correu electrònic on adreçar-se. També s’organitzen jornades de portes obertes durant el curs per que les famílies puguin veure el servei. Dinen el mateix que els infants i participen de les activitats programades per aquell dia.

Es fan reunions de presentació a principi de curs, entrevistes individuals. La informació dels menús mensuals és clara i entenedora i incorpora propostes de sopar per garantir una dieta equilibrada de tots els infants.

 1. Seguiment personalitzat de l’infant

Es proporciona a les famílies la informació de seguiment quotidià, per exemple: amb una agenda diària per als més petits, comunicant les incidències diàriament, fent informes trimestrals personalitzats… I l’infant participa a les seves pròpies avaluacions.

 1. Comissió de Menjador

L’entitat que gestiona el servei de menjador participa a la Comissió de Menjador periòdicament. La Comissió de Menjador és un grup format per l’equip docent, representants dels pares i les mares, l’AMPA, i l’entitat gestora. En aquesta Comissió es revisa i s’avalua el servei, s’acorden els menús i el projecte educatiu. Durant el curs escolar, la comissió de menjador podrà fer seguiment in situ del servei.

 1. Gestió de les incidències

L’entitat gestora respon en un termini breu de temps i de manera eficaç a les eventualitats i incidències que puguin sorgir en el dia a dia.

El projecte Espai migdia: Al migdia eduquem! està subvencionat per la Diputació de Girona.