Projectes Educatius

Programes Educatius

Espai de participació

Educació 360

Salt, ciutat educadora

Introducció i procés participatiu

L’any 2017 l’Ajuntament de Salt va engegar un procés participatiu amb la finalitat de redactar el Pla Educatiu de Salt.  El Pla Educatiu és un instrument de planificació estratègica de les polítiques educatives,  una eina per reflexionar, ordenar i millorar les polítiques i accions socioeducatives que s’impulsen a la vila l’Ajuntament per tots els agents que formen part de la comunitat educativa.

El procés va començar amb l’elaboració d’un estudi per conèixer la realitat educativa i millorar tant el rendiment escolar com la cohesió social.  Des d’octubre del 2017 i fins l’abril del 2018  es va elaborar la Diagnosi del Pla Educatiu amb la participació de tots els agents implicats en l’educació a la vila, vehiculats a través d’un Grup Motor format per representants polítics, tècnics i d’entitats.   Fruit de la Diagnosi i de les aportacions que es van fer al I Fòrum Educatiu celebrat al maig de 2018, es va redactar el Pla Educatiu de Salt, que va ser aprovat pel Ple Municipal al desembre del 2018.

Diagnosi socioeducativa

La Diagnosi socioeducativa prèvia al Pla Educatiu, elaborada entre l’octubre del 2017 i març del 2018, recull el mapa socioeducatiu, el mapa dels agents, recursos i polítiques socioeducatives de Salt així com el mapa de visions sobre l’educació a Salt i la valoració qualitativa realitzada en el marc del Grup Motor del Pla Educatiu.

Diagnosi Socioeducativa 2018

Pla Educatiu de Salt

El Pa Educatiu de Salt (2019-2025) comprèn els elements bàsics en termes de planificació estratègica a partir de les conclusions de la Diagnosi de la realitat socioeducativa, de les propostes d’infants i famílies i de les 13 idees de projecte del I Fòrum Educatiu de Salt. Al mateix temps, el Pla recull el cos teòric i pràctic dels Plans Educatius Locals i projectes educatius innovadors portats a terme els darrers anys a Catalunya. També s’integren diverses planificacions estratègiques que tenen una clara dimensió i intenció educativa a la vila.

Al primer apartat es troben els principis que compareixen totes les actuacions incloses en el

Pla i formen part de la filosofia dels Plans Educatius Locals però també de la perspectiva pròpia

de la comunitat educativa de Salt:

  • Visió integral de l’educació
  • Transversalitat de les polítiques educatives i organització flexible
  • Participació i Coresponsabilitat
  • Sostenibilitat de les accions
  • Trencar les lògiques de la segregació escolar i social per assolir l’èxit educatiu per a tothom
  • Educació 360, Educació a Temps Complet
  • Vila Acollidora i Educadora

El segon apartat és el nucli substantiu del Pla, on es presenten els 5 eixos del Pla, les 11 línies d’actuació, els 37 objectius i les 111 accions.

Plans d’acció

Els Plans d’acció educativa són l’instrument operatiu que han de permetre el desplegament de les línies d’actuació i de les accions incloses al Pla Educatiu de Salt. Els Plans d’acció són fruit d’una priorització a diferents nivells de les accions del Pla: les prioritzacions tècniques (de diferents serveis i àrees municipals) i  polítiques (tant de l’equip de govern com de la Taula x l’Educació).

A través dels Plans d’acció es concreten, despleguen i avaluen les accions prioritàries cada dos o tres anys, d’acord a les necessitats del moment.

Els Plans d’acció treballaran les accions a través de diferents fitxes operatives que recolliran la informació bàsica per tal de desenvolupar-les, especialment si es tracta d’accions de millora o accions noves, que tenen una certa complexitat.

Pla d’acció educativa 2019 – 2020

Pla d’acció educativa 2021 – 2022