Comissió de garanties d’admissió

Les Comissions de Garanties d’Admissió garanteixen el compliment de les normes sobre admissió de l’alumnat en el segon cicle d’educació infantil i en l’ensenyament obligatori i, paral·lelament, la participació dels diferents sectors educatius en el seguiment del procés de gestió de llocs escolars. Aquestes comissions estan formades per representants de les escoles, instituts, inspecció d’ensenyament i Ajuntament.

Les seves funcions es concreten en:

  • Supervisar el procés d’admissió de l’alumnat i el compliment de les normes que el regulen.
  • Oferir lloc escolar durant el període de preinscripció i també, una vegada finalitzat, a l’alumnat que encara no estigui escolaritzat les sol•licituds del qual no hagin pogut ser ateses pels consells escolars sempre d’acord amb l’oferta de places existent i les preferències de centre explicitades per les famílies en la sol•licitud.
  • Facilitar l’orientació i l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Normativa: DECRET 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.