Preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals

L’Ajuntament de Salt té les competències delegades en el procés de preinscripció i admissió d’infants a les escoles bressol públiques. L’Ajuntament s’acull al calendari establert a la Resolució EDU/465/2024,  de 22 de febrer, emesa pel Departament d’Educació de la Generalitat, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2024-2025.

1.SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

El termini per a presentar la sol·licitud de preinscripció és del 8 al 21 de maig de 2024.

 • Per poder participar en la preinscripció cal que l’infant tingui com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.
 • Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza preferentment de forma online. Cal que seguiu els següents passos:

 • Accediu a l’aplicació de Preinscripció i matrícula a les Escoles Bressols Muncipals a través de l’enllaç inscripcions2.salt.cat i seguiu els passos com s’especifica en el tutorial següent.

ÉS IMPORTANT QUE RECORDEU LA CONTRASENYA QUE UTILITZEU PER A LA PREINSCRIPCIÓ, JA QUE LA NECESSITAREU PER FER LA MATRÍCULA EN EL CAS D’OBTENIR PLAÇA.

L’Ajuntament disposa d’un servei  OAC360 d’ajuda telefònica en la tramitació telemàtica.

Si teniu qualsevol consulta/dubte referent a la tramitació electrònica, podeu contactar amb els telèfons de suport habilitats 972 23 65 76 / 685 514 720 de dilluns a divendres de 8h a 20h, o bé enviant un correu electrònic a oac360@salt.cat .

TUTORIAL DEL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ

tutorial-v2
 • Documentació necessària per a la preinscripció:
  • Llibre de família o partida de naixement
  • Document d’identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a)
  • En cas que al·legueu algun criteri prioritari o complementari, la documentació que l’acrediti.

La sol·licitud es pot fer presencialment, cal demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) al telèfon 972 24 91 91 (extensió 7).

2.PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE SOL·LICITUDS AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL

El  31 de maig del 2024 es publicarà al web de l’Ajuntament i a les escoles bressol la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

3.PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS

Cal que comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament. Si no és així, podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament del 3 al 7 de juny de 2024.

4.SORTEIG DEL NÚMERO DE DESEMPAT

Per establir l’ordre d’admissió en aquells centres on hi ha més demanda que oferta de places disponibles, les sol·licituds que estiguin en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació en el procés de preinscripció s’ordenaran a partir del número que s’obtingui en el sorteig que tindrà lloc del 10 al 13 de juny de 2024.

5.PUBLICACIÓ DE LA LLISTA D’ADMESOS

El 17 de juny de 2024 es farà pública la llista dels infants admesos a cada centre i, si escau, la llista d’espera a la web de l’Ajuntament.

6.MATRÍCULA

El període de matrícula és del 17 al 25 de juny de 2024.

La matrícula es formalitza preferentment de forma online al web a través de l’enllaç inscripcions2.salt.cat

Cal que adjunteu la següent documentació:

 • Fotocòpia de la Targeta sanitària
 • Fotocòpia del Carnet de vacunacions
 • Fotocòpia del número de compte bancari

La matrícula es pot fer presencialment, cal demanar cita prèvia a l’OME al telèfon 972 24 91 91 (opció 7).

La no formalització de la matricula en el termini indicat comportarà la pèrdua de la plaça.

Sol·licitud de bonificació social de la quota mensual

Un cop hagueu formalitzat la matrícula, les persones que compleixin els requisits tenen l’opció de sol·licitar la bonificació de la quota mensual.

 • Per a gaudir de la bonificació cal que estigueu empadronats a Salt i complir els requisits econòmics de renda establerts a l’ordenança.
 • Disposeu d’un termini d’un mes des de la formalització de la matrícula.
 • La sol·licitud s’ha de presentar a XALOC.

BAREMS DE CRITERI GENERAL


 • Existència de germans o germanes escolaritzats al centre: 50 punts

 S’entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Documentació acreditativa: No cal adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre fa la comprovació.

 • Proximitat del domicili habitual de l’infant al centre o proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a
  • Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts

La ciutat de Salt és zona única a efectes de domicili.

L’infant ha d’estar empadronat a Salt en el mateix domicili que la persona sol·licitant.

Documentació acreditativa: No cal adjuntar cap document, la inscripció al Padró municipal i la convivència amb l’Infant la verificarà l’Ajuntament mitjançant les dades que consten al Padró municipal d’habitants.

  • Quan el lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a es troba a la zona educativa del centre: 20 punts

Documentació acreditativa: contracte laboral o certificat de l’empresa que faci constar la situació laboral activa, a la població, de la persona sol·licitant. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

 • Beneficiari/a de la renda garantida ciutadana: 15 punts

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


CRITERIS GENERALS EN VIRTUT DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES


 • Situació laboral activa (inclosa la prestació d’atur) dels dos responsables, o d’un responsable en cas de família monoparental: 40 punts

Documentació acreditativa:

  • Vida laboral o certificat de l’empresa que faci constar la situació laboral activa.
   • La vida laboral es pot demanar per telèfon al 915 410 291 (opció 2) o bé per internet)
  • En cas de trobar-se en situació d’excedència per cura d’un/a fill/a, en el moment de la presentació de la sol·licitud, i per tal d’afavorir al màxim la conciliació entre la vida laboral i familiar, es demanarà un certificat d’empresa on consti la data prevista de reincorporació.
  • En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, s’acreditarà amb el darrer rebut de liquidació de cotització vigent.
  • En cas de percebre l’atur, caldrà aportar el certificat de situació emès pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) que acrediti la condició de persona beneficiària de prestacions per desocupació.
 • Anys de residència al municipi d’un dels responsables del menor: 20 punts

Per cada any de residència al municipi d’un dels responsables del menor, sempre que estigui empadronat a Salt en el moment de fer la sol·licitud, s’obtindrà 1 punt fins a un màxim de 20 punts.

Documentació acreditativa: No cal adjuntar cap document acreditatiu, l’Ajuntament verificarà l’empadronament i els anys de residència mitjançant les dades que consten al Padró municipal d’habitants.


CRITERIS COMPLEMENTARIS


 • Discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans: 15 punts

Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare, mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Documentació acreditativa: certificat o targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 • Pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre: 10 punts

S’entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.

Documentació acreditativa: no cal adjuntar cap document, el centre en fa la comprovació.

 • Família nombrosa o monoparental: 10 punts

Documentació acreditativa: Títol vigent de família nombrosa.

 • Família monoparental: 10 punts

Documentació acreditativa: Títol vigent de família monoparental.

 • Infant nascut en un part múltiple: 10 punts

Documentació acreditativa: Llibre de família

 • Infant en situació d’acolliment familiar: 10 punts

Documentació acreditativa: resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.