Absentisme escolar

Al municipi de Salt es treballa l’absentisme escolar a nivell de centre educatiu i a nivell de municipi, el funcionament està regulat pel Protocol d’absentisme escolar elaborat entre l’Ajuntament, el Departament d’Educació i el Consorci de Benestar Social del Gironès – Salt.

PROTOCOL ABSENTISME SALT 2023

Aquí hi trobareu tota la informació i tots els documents relacionats amb el Protocol d’Absentisme de Salt: ja.cat/absentismesalt

Els centres educatius estableixen un espai de coordinació de l’absentisme a nivell de centre que pot ser la Comissió Social de centre ja existent. Es reuneix mínim un cop per trimestre o sempre que hi hagi casos individuals d’absentisme a treballar.

Membres :

 • EAP
 • Direcció de centre o qui delegui
 • Representant de Serveis Socials
 • TIS (tècnica d’integració social )

La comissió d’absentisme escolar és l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar a nivell municipal, on participen representants dels centres, els serveis implicats i altres professionals o serveis que decideixi la comissió, quan el pla d’actuació ho requereixi.

Objectius generals:

 •  Valorar i tractar les situacions d’absentisme enviades a la Comissió pels centres educatius.
 • En aquells casos que no hagin pogut ser resolts, si s’escau, preparar l’expedient per tal que l’Ajuntament pugui denunciar l’absentisme a l’òrgan competent.
 • Elaborar el Pla d’actuació sobre l’absentisme escolar a nivell municipal.
 • Acordar procediments en relació als alumnes localitzats al carrer en horari escolar, alumnes il·localitzables, alumnes no escolaritzats.
 • Recollir i canalitzar les necessitats i les propostes de millora que arribin a la comissió des dels centres.
 • Establir mesures a nivell municipal per a diverses necessitats detectades en relació a l’absentisme.
 • Analitzar i fer seguiment de les dades d’absentisme.
 • Dissenyar activitats i/o accions preventives.

Membres :

 • EAP
 • Inspecció d’ensenyament
 • Representant dels centres educatius de secundària
 • Representant dels centres educatius de primària
 • Representant de EAIA Gironès
 • Mediadora del poble gitano
 • Representant dels Serveis Socials Bàsics
 • Tècnic/a d’Ensenyament
 • Policia local i/o mossos d’esquadra

Objectius generals:

 • Conèixer la situació del compliment de l’escolaritat obligatòria .
 • Coordinar les administracions concurrents en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria.
 • Aprovar els circuits i el protocol utilitzat en la prevenció, la detecció i el tractament de l’absentisme i de les situacions de risc que se’n deriven.
 • Valorar la viabilitat de pels propostes que es fan des de l’espai tècnic.
 • Aprovació de les accions a realitzar a l’espai tècnic.

Membres :

 • Director/a de Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat
 • Director/a del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Servei d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència.
 • Regidors de l’Ajuntament de Salt de les àrees de seguretat, Educació i Serveis Socials.
 • Membres de la Comissió Tècnica Municipal.