Tallers d’estudi assistit i suport diversificat

Els tallers de suport i reforç educatiu són una acció educativa, realitzada en horari extraescolar, per ajudar l’alumnat més vulnerable a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva vers l‘aprenentatge, col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques en finalitzar una etapa educativa.

Els tallers de suport al treball escolar estan dissenyats per acompanyar l’alumnat d’educació primària i d’educació secundària amb pocs recursos personals i socials a seguir autònomament el seu procés educatiu i d’aprenentatge.

Les competències que es treballen, preferentment, són les que estan vinculades a l’aprendre a aprendre, l’autonomia personal i la competència comunicativa (recerca d’informació, interpretació, responsabilitat, expressió oral i escrita).

Aquest programa està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya que es gestiona en el marc del Pla d’Entorn del Departament de la Generalitat, de manera coordinada amb l’administració local, els centres i els agents educatius del municipi.