Aprenentatge per Servei (ApS)

Des del 2012 a Salt s’ha treballat en propostes educatives que volen combinar l ’aprenentatge i el servei a l a comunitat (Aprenentatge Servei) dissenyant i implementant projectes, promocionant-ne i facilitant eines. Van ser les entitats i associacions, j untament amb els
docents de Cicles Formatius que obriren camí. (…).

A partir del 2015 el Departament d’Educació1 , es fa ressò de la necessitat de promoure entre els alumnes el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per als alumnes de secundària obligatòria com un i nstrument per desenvolupar la competència social i ciutadana. A Salt, seguint ja l es experiències realitzades, es treballa per a la coordinació entre els centres de secundària i les entitats.

La proposta de “Servei Comunitari” del Departament d’Educació vol esdevenir un model en el que l’aprenentatge millora el servei a l a comunitat i el servei dona sentit a l ’aprenentatge. El Servei Comunitari permet als alumnes analitzar el seu entorn i comprometre’s en l a seva millora, promovent així l ’educació en valors i el compromís cívic. Les accions de Servei Comunitari tenen l a finalitat per als estudiants de secundària obligatòria, al l larg de l a seva trajectòria escolar, que experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin en l ’exercici actiu de l a ciutadania i posin en j oc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Vegis: http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/serveicomunitari/
Amb l ’aprovació del Pla Educatiu de Salt (2018), l ’Aprenentatge Servei en forma dels seus objectius.

El Pla Educatiu d’Entorn de Salt programa anualment l es seves actuacions. Durant el curs 2020-21 (en continuïtat dels anys anteriors) es proposa l ’Activitat 04: Promoció de l ‘Aprenentatge Servei i els projectes de Servei Comunitari.

Línia 4. La connexió entre aprenentatges, projectes i espais educatius per construir i tineraris educatius personalitzats i adaptats a les necessitats i interessos d’infants i adolescents
Objectiu 4.4. Fomentar l’Aprenentatge Servei com a estratègia per connectar centres educatius de totes les etapes amb l’entorn, fent un retorn a la comunitat.
Acció 58: Creació d’un Grup treball de l’ApS a Salt per impulsar l’Aps de forma transversal.
Acció 59: Fer una Fira/Festa anual de l ’Aprenentatge Servei a Salt i mantenir els Premis ApS (dins del Fòrum Educatiu)
Objectius:
– Vincular el coneixement acadèmic amb l’activitat pràctica.
– Oferir una experiència formativa que alhora tingui utilitat social.
– Contribuir a la formació de ciutadans i futurs professionals.
– Crear una Xarxa local d’Aprenentatge Servei.

Contacte: educacio@salt.cat | Rosa Mª Sala: rsala2@xtec.cat | Ione Jordà: ijorda@vincle.org