Grup Motor del Pla Educatiu

El Grup Motor Educatiu és un dels espais per desplegar el Pla Educatiu de Salt, junt amb la Taula per l’Educació i els Grups de Treball del CEM. És un espai de lideratge tècnic , on formen part les persones que lideren o estan implicades en diverses accions prioritzades del Pla per tal de garantir-ne el desplegament global sumant sinèrgies.

Les seves principals funcions són:

 • Proposar tècnicament una priorització de les accions a treballar cada
  bienni o Pla d’Acció
 • Garantir tècnicament l’execució i el desenvolupament de les accions
  del Pla
 • Coordinar‐se amb la Generalitat, les entitats, els centres educatius i
  d’altres agents socioeducatius, especialment a través de diferents
  nuclis de treball
 • Fer el seguiment i avaluació de les accions del Pla
 • Comunicar les accions i el desplegament del Pla, a nivell polític, al
  Consell Escolar Municipal i a la comunitat educativa
 • Organitzar el Fòrum Educatiu anual de Salt